Organització de l'Associació Daruma

Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació, està representada per la totalitat dels socis que en formen part per dret propi i irrenunciable, es reuneix amb una periodicitat anual.

Tots els membres de l'associació queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

L'Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i cessar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, fixant les quotes anuals dels socis i d'altres aportacions obligatòries, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l'associació.
 5. Aprovar la incorporació o separació d'altres unions, federacions o entitats.
 6. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Junta directiva

La Junta Directiva és l'òrgan de govern de l'associació que regeix, administra i representa l'associació, està formada per entre tres i deu membres. Està composta pel president/ta, el vicepresident/ta, el secretari/ria, el tresorer/a i els vocals.

Actualment la Junta Directiva està formada per les següents persones :

 • President: Francesc Ventura i Riera
 • Vicepresidenta: Agustina Felguera i Mena
 • Secretaria: Isabel Alcalde i Sastre
 • Tresorer: Santi Duran i Avedillo
 • Vocals: Conchi Borrell, Sergi López i Montse Aldrufeu

L'elecció dels membres de la Junta Directiva, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. No poden ser membres de la junta directiva aquells socis que desenvolupin una activitat retribuïda per l'associació.

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Distribuir els càrrecs nomenats per l'Assemblea General
 3. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
 5. Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
 6. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
 7. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
 8. Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  • Subvencions o altres ajuts
  • L'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
 13. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
 14. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 15. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Comissions o grups de treball

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantegen els membres de l'associació que vulguin formar-les, n’assabenten a la Junta Directiva i l’hi expliquen les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

Uneix-te a nosaltres

Pel seu origen i naturalesa social, DARUMA compta des dels seus inicis amb la col·laboració de persones voluntàries que es comprometen de forma lliure i altruista amb l'entitat a desenvolupar diferents actuacions.

Si vols ser voluntari i creus que et pot interessar dedicar unes hores del teu temps a la nostra entitat, no dubtis en trucar-nos per venir a conèixer-nos!

Contactar